HOME

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA


Posebna geodetska podloga je kartografska podloga izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji predviđena je izrada posebne geodetske podloge prije projektiranja nekog građevinskog objekta.

Posebne geodetske podloge mogu se koristiti za potebe određivanja oblika i veličine građevinske čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te kao podloga za idejni projekt samo ako su ovjerene od nadležnih katastarskih ureda. Na posebnoj geodetskoj podlozi odvijat će se svi projektantski zahvati koji su se do sada vršili na „netočnim“ katastarskim planovima. Time su izbjegnuti višestruki problemi pri ishođenju građevinske dozvole. Posebna geodetska podloga sadrži položajnu i visinsku predstavu terena sa prikazanim stanjem na katastarskom planu. Posebna pažnja pridaje se međama koje na terenu pokazuju sami vlasnici čestica. Izradom posebnih geodetskih podloga mogu se utvrditi odstupanja stvarnog stanja od službenih katastarskih planova.

Posebne geodetske podloge izrađuju se u svrhu:
-potrebe određivanja oblika i veličine građevinske čestice
-kao podloga za idejni projekt
-kao podloga za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

USKLAĐENJE ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA SA STANJEM U KATASTARSKOM OPERATU


Usklađenje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju stanje podataka katastra i zemljišne knjige.
U početku je ustanova zemljišnih knjiga i katastra zemljišta bila uzajamno povezana, ali su se kasnije međusobno odvojile kao samostalne ustanove, i to zemljišne knjige kao ustanova u sastavu Općinskih sudova, a katastri zemljišta kao samostalne ustanove općina.
Uzrok neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.
To stanje najčešće nije identično:
- zbog oblika i površini ćestice
- zbog nepodudarnosti imena fizičke ili pravne osobe koja se vodi u katastru i one koja se vodi u zemljišnim knjigama
- zbog naziva kulture
- zbog ne usklađenosti stanja na zemljištu što se tiće upisa objekata i njihove velićine
- te iz drugih razloga

Potrebno je napomenuti da se u katastru vodi posjed, a u zemljišnim knjigama vlasništvo. Ukoliko stanje u katastru i zemljišnoj knjigi nije identično treba pristupiti usklađenju katastra sa zemljišnom knjigom.

napisao :
Vanja Boniæ, dipl.ing.geodezije
Koordinata d.o.o. Zagreb

Arhiva članaka