HOME

LEGALIZACIJA


Ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina u RH


Stanje stvari – svibanj 2012.g.


Nakon mnogo godina prakticiranja različitih zakonskih rješenja ozakonjenja nezakonitih tj. „nelegalnih“ zgrada (odnosno dijelova zgrada) pod složenim i često nedosljednim i nelogičkim uvjetima i postupcima, Sabor RH je tijekom ljeta prošle 2011.godine uz prethodnu burnu stručnu i političku raspravu donio Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama.


Spomenuti Zakon je nakon dugog razdoblja od zadnje opće legalizacije izgrađenog stanja na ovim prostorima (zadnja legalizacija 15.2.1968.g.) otvorio vrata ozakonjenju tj. legalizaciji većine takovih izgrađenih zgrada, te otvorio mnoga konkrektna pitanja realizacije istog.
S jedne strane nizali su se (i nižu se) argumenti dijela javnosti koji su upozoravali na probleme nedostatka vizije i rješenja za provedbu ozakonjenja u srazu sa mnogim podzakonskim aktima i stručnim zakonima i pravilnicima (pitanje protupožarnih mjera, sigurosti u korištenja nedovršenih a legaliziranih zgrada, sanitarni uvjeti itd.) te nedostatku rješenja za čitava nelegalna naselja i dijelove gradova.
Pitanje ozakonjenja zgrada u pojasu dalje od 70m od obalne linije, mnogi smatraju kao izdaju propagirane i donesene prostorne regulative o zaštiti obale RH kao jednog od najvažnijeg prostornog resursa kojim se dičimo.
Uz mnoge zamjerke i s druge strane koja je isticala prije svega ekonomski čimbenik (plačanje svih potrebnih troškova ozakonjenja) Zakon je donesen i stupio je na snagu, ali do danas, kad je već Izmjena Zakona (odnosna novi Zakon) o postupanju sa nezakonitim izgrađenim zgradama u javnoj raspravi, realizacija istog nije se pomakla puno sa početne pozicije prije gotovo godinu dana.
ORazlog tome je prije svega opća teška ekonomska situacija većine građana pa i tako „nelegalnih graditelja“ kojima novi Zakon, do sada, nije pružio fleksibilniju konstrukciju plačanja svih potrebnih troškova ozakonjenja, ali i nepripremljenost ostalih podzakonskih akata (prije sve čekanje na tzv. Orto foto snimak iz zraka, zaključno sa datumom 21.lipnja 2011.g. više mjeseci) te poslovičnu sporost i nepripremljenost lokalne samouprave u realizaciji donešenog Zakona.

Tako je realizacija Zakona na samom početku zapela za sebe samu i na nesređene vlasničke, zemljišne , katastarske i ine odnose, ali prije svega o dnevnu politiku i nesreću da je donesen par mjeseci prije promjene vlasti na državnoj razini koja je već prilikom donošenja Zakona najavljivala promjene.

Postupak ozakonjenja


U vakumu od proteklih mjeseci i u isčekivanju noviteta koji donosi Novi izmjenjeni Zakon opisat ćemo trenutno važeće uvjete za ozakonjenje tj.legalizaciju i predložene izmjene. Zakon je de facto omogućio legalizaciju svih nezakonito izgrađenih zgrada (dijelova zgrada) osim onih izgrađenih:
– izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m, osim za nezakonito izgrađene zgrade isključivo stambene namjene i zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011. (potvrda o prebivalištu nadležne policijske uprave)
- izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
- unutar planiranih ili istraženih koridora i površina prometnih, elektroničkih komunikacijskih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave
- javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), kulturnih i vjerskih funkcija, osim za nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama i u skladu s tom namjenom.
- unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja i u skladu s tom namjenom
- na poljoprivrednom zemljište kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za nezakonito izgrađene zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011.

- unutar gospodarske i zaštitne šume te šuma s posebnom namjenom

- unutar područja posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće
- unutar eksploatacijskog polja mineralne sirovine
- unutar arheološkog nalazišta ili zone, kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine ili ako je evidentirana, odnosno registrirana kao pojedinačno kulturno dobro, odnosno ako se nalazi unutar područja zaštićenih u kategorijama strogi rezervat, posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture
- na postojećoj površini javne namjene ili pomorskom dobru ili vodnom dobru.)

Za ozakonjenje, odnosno ishođenje Rješenja o izvedenom stanju je potrebno:

1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu (ovlašteni inženjer geodezije)
2. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt
3. dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
4. uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011.
5. dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je :

- podnositelj zahtjeva za donošenje tog rješenja (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
- vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada
- vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada

Ukoliko je neka od ovih stranaka u postupku (npr.susjed) podnijela prijavu Građevinskom inspektoratu za predmetnu zgradu ili njezin dio, ozakonjenje neće biti moguće ukoliko ista stranka ne odustane od prijave ili se pismeno usuglasi sa ozakonjenjem.

Troškovi ozakonjenja


Tijekom postupka ozakonjenja tj.ishođenja Rješenja o izvedenom stanju izračunava se iznos:
1. komunalnog doprinosa
2. vodnog doprinosa za nezakonito izgrađenu zgradi ili njen dio te se izračunava
3. naknada za zadržavanje zgrade u prostoru prema propisanim parametrima koji se odnose na namjenu i stanje zgrade, njen položaj u odnosu na parametre važećih prostornih planova, stupanj dovršenosti, itd. sve propisano posebnim podzakonskim aktima i uredbama.

Naknada se plača odjednom ili obročno, a za dobivanje potrebnog Rješenja je potrebno uplatiti min. 30% u prvom obroku. Iznos naknade se plaća prema utvrđenoj tablici koja se može pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva : http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11231

Komunalni i vodni doprinos se plača također jednokratno ili obročno, a za ishođenje Rješenja je potrebno uplatiti prvi obrok iznosa. Iznos komunalnog doprinosa ovisi o lokalnoj samoupravi i cijene po zonama mogu se vidjeti na službenoj internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva : http://www.mgipu.hr/doc/Visina_komunalnog_doprinosa.pdf

Iznos vodnog doprinosa propisuje Vlada RH i može se vidjeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskih Voda : http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=390

Prethodni troškovi odnose se na izradu geodetskog elaborata , arhitektonske snimke te dokaza o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti.
Okvirni troškovi za manju obiteljsku kuću do 250 m2 građevinske bruto površine iznose redom:
- geodetski elaborat cca. 4000 kuna
- arhitektonska snimka cca. 8000 kuna
- dokazi o ispunjenom bit.zahtjevu meh.otpor. i stabilnosti cca. 3000 kuna
Rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrade je 31.prosinca 2012.g. Nakon tog datuma neće biti moguće ozakonjenje tj.legalizacija zgrada.

Predložene izmjene Zakona


Početkom svibnja ove godine završena je javna rasprava o prijedlogu Izmjena post. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, te se donošenje novog Zakona očekuje u lipnju ove godine. Ovdje ćemo navesti samo neke od predloženih izmjena novog, izmjenjenog Zakona
1. Mogućnost ozakonjenja zgrada kod kojih su dovršeni samo „grubi“ građevinski radovi ( temelji, konstrukcija zgrade, min. 1 etaža)
2. Mogućnost ozakonjenja zgrada u pojasu od 70 m od obalne linije
3. Mogućnost ozakonjenja zgrada unutar poljoprivrednog područja
4. Mogućnost ozakonjenja zgrada unutar šuma
5. Produžuje se rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrade do 30.lipnja 2013.g.
6. Uvodi se podjela zgrada na jednostavne, manje zahtjevne, zahtjevne i pomoćne zgrade te se u skladu s tim podnosi različita dokumentacija
7. Omogućava se odgoda plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa na godinu dana
8. Omogućuje se izvedba fasade i krova ozakonjene stambene ili poslovne zgrade bez lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenja

Ovo su samo neke od predloženih izmjena i moguće su izmjene u konačnom tekstu donešenog Zakona.

Arhiva članaka