HOME
idejno arh-urb. rješenje športske dvorane Gimnazije u Dubrovniku (3.nagrada)

Lokacija: Dubrovnik, Gimnazija Dubrovnik

Program: dvodijelna školska športska dvorana sa vanjskim terenima

Tip projekta: javni natječaj - 3.NAGRADA

Projekt: 2003/2004.g.

Brutto površina objekta: 2 785 m2

Autori: Višeslav Franić, d.i.a.
Željko Pavlović, d.i.a.


Urbanistički: Park se zadržava u današnjem obliku (organizaciji prostora, vrsti vegetacije) s time da se otvara novi ulaz sa juga neposredno sa stajališta javnog prometa, taxi stajališta i parkirališta; Vegetacija ostaje nepromjenjena (u izboru vrsta i njihova položaja), nadopunjeno zamjenom dotrajalih biljaka u svemu prema postojećoj strukturi Prostor zapadno od stare športske dvorane postaje školski trg koji povezuje park sa novom dvoranom i školom. Škola u cjelosti ostaje u današnjim gabaritima i materijalima Stara športska dvorana prenamjenjuje se u višenamjensku dvoranu (školske priredbe, izložbe, skupna predavanja...) Nova športska dvorana i vanjska igrališta smještaju se u neizgrađenom sjevernom dijelu parcele kompleksa

Arhitektonski: Park se otvara prema novom prometnom čvoru (javni promet, taxi, parking) novim ulazom sa južne strane koji organizacijski i oblikovno prati postojeću strukturu parka. Plato ispod parka se organizira kao prilazni prostor parku tj.dvoranama i školi uz zadržavanje postojećih pratećih sadržaja. Škola ostaje u postojećem gabaritu i unutarnjoj organizaciji s tim da se dodaju instalacije za transport osoba sa invaliditetom Vanjski prostori škole se uređeju pejzažno i urbanom opremom te se prilagođuju osobama sa invaliditetom i ostalim funkcionalnim zahtjevu kompleksa. Višenamjenska dvorana nastaje temeljitom rekonstrukcijom postojeće građevine u okviru postojećih gabarita ali sa potpuno promjenjenom unutarnjom strukturom u skladu sa predviđenim (okvirno zadanim) programom Nova športska dvorana je interpolacija u postojeću prostornu strukturu, te sa svojim gabaritima uklapa u postojeću visinsku razliku terasa. Malonogometno vanjsko igralište se smješta na krov nove dvorane, dok se košarkaško igralište smješta istočno od višenamjenske dvorane. Prostorna dispozicija nove športske dvorane omogućuje prošienje (tj.dovršenje) programa dvodjelne športske dvorane (prema normativima za projektiranje i gradnju zgrada za odgoj i obrazovanje) u obliku dodatka male dvorane za borilačke športove i korektivnu gimnastiku, trim prostora sa mogućnošću posebnog vanjskog pristupa i manjeg lokala za osvježenje(mliječni bar). Oblik postojećih građevina ostaje nepromjenjen sa minimalnim intervencijama vezanim na dopunu i promjenu funkcije i omogućavanje tople veze zgrada škole, višenamjenske dvorane i nove športske dvorane. Oblikovanje nove športske dvorane se referira na dubrovačku graditeljsku tradiciju nenametljivog i dostatnog. Oblikovanje južnog podzida parka uvažava konzervatorske smjernice (studije 1986/1987) te novim stubištem ističe postojeću fontanu «Međed» (premještenu na ovu lokaciju u prošlosti) kao prostorni i oblikovni naglasak glavnog ulaza u park.

Grobovi su u stijeni, urezani u pejzaž, urezani pogled, urezani u sijećanja i uspomene.

Prometno: Kolni promet (javni i individualni) koji tangira kompleks ostaje nepromjenjen,uz omogućavanje parkinga uz istočnu granicu parcele za osoblje škole. Pješački promet prati postojeće pješačke puteve uz jasnije definiranje prolaska kroz park i pristupa dvoranama i igralištima (i uz istočnu granicu parcele), te novog zapadnog prilaza školi preko pješačkog platoa uz taxi stajalište. Pitanje pješačkog podhodnika prema Lazaretima ostavlja se kao mogućnost koja se uklapa u predloženo prometno rješenje ali koju treba detaljnije razmotriti u sklopu šireg obuhvata od zadanog. Opskrba tehničkih postrojenja se obavlja preko novog parkinga i kolnog pristupa uz istočnu granicu parcele, dok se za ostale potrebe mogu koristiti komunikacije za osobe sa invaliditetom. Osobama sa invaliditetom se omogućuje odgovarajući pristup školi i njezinim pratećim sadržajima, te se prihvaća predložena dispozicija lifta unutar prostora škole.

Športska dvorana Gimnazije - Dubrovnik
Studentski smještaj i prehrrana - Rijeka
Športska dvorana Gimnazije - Rovinj
„Ciglana“ - Sesvete
Športska dvorana Oš "tituš brezovački" - Zagreb
Dječiji vrtić i jaslice - Lanište, Zagreb
Gradska športska dvorana - Varaždin
Dom za starije i nemoćne - Markuševec, Zagreb
Kompleks gospodarskih zgrada Mirogoj
Gradski stadion lapad – Dubrovnik
Studentski dom - Dubrovnik
Dom za starije i nemoćne i Gradski park - Labin
Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN